SOM

Som el nou Centre d'Innovació de València. Una entitat pública que depén de l'Ajuntament de València i que promou la innovació urbana amb una clara aposta per les persones. Posant-les en el centre de l'acció innovadora.

Som innovació social i tenim un objectiu: millorar directa o indirectament la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones en la ciutat de València d'una manera no coneguda o no implementada en la pràctica.

Som participació. Treballem la innovació comptant amb la implicació activa d'actors de les denominades “quatre hèlixs”: sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil.

ON

LAS NAVES treballa la innovació en estos 5 sectors estratègics:

 • mobilitat
 • energia i aigua
 • agroalimentació
 • salut i ciutat saludable
 • indústria creativa i cultural

QUÈ

LAS NAVES disposa de diferents eines per a desenvolupar les seues funcions:

 • Projectes d'innovació. Accions experimentals amb la finalitat de demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i socio-ambiental d'una innovació que puga suposar una millora en la qualitat de vida en la ciutat si es desenvolupada a escala. Dins d'estos projectes cap la possibilitat d'establir la ciutat com a Laboratori Urbà per a intervencions per part d'empreses, associacions, instituts d'investigació...
 • Xarxes d'innovació (Connecta Mobilitat, Connecta Energia, Connecta Agroalimentació, Connecta Salut i Connecta Cultura). Estes xarxes pretenen connectar de forma contínua als principals agents d'innovació dels 5 sectors estratègics per a impulsar la creació de comunitats de referència que aprofiten les sinèrgies de treball conjunt.
 • Col·lab. El nou espai col·laboratiu de Las Naves accelera projectes emprenedors que tinguen com a finalitat última una solució innovadora a reptes de ciutat.
 • Polítiques de ciutat. L'entitat acompanya les polítiques públiques impulsades directament per l'administració municipal amb major potencial d'innovació, especialment l'estratègia de Ciutat Intel·ligent.
 • L'Espai Mutant. És més que un teatre. Un punt de trobada, un lloc per mostrar al món com una altra ciutat innovadora és possible.

QUI

LAS NAVES treballa en processos d'innovació que compten sempre amb la implicació activa d'actors de les anomenades “quatre hèlixs”: sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil.

COM

LAS NAVES no innova de qualsevol manera. Cap procés tindrà cabuda si no és des de la participació ciutadana, les polítiques d'igualtat, la transparència i govern obert, l'empleabilitat i treball, i l'economia social solidària i emprenedoria innovadora.

ACTUALITAT

PROGRAMACIÓ

SUBSCRIU-TE

SOMOS

Somos el nuevo Centro de Innovación de Valencia. Una entidad pública que depende del Ayuntamiento de Valencia y que promueve la innovación urbana con una clara apuesta por las personas. Poniéndolas en el centro de la acción innovadora.

Somos innovación social y tenemos un objetivo: mejorar directa o indirectamente la calidad de vida de todas y cada una de las personas en la ciudad de Valencia de una manera no conocida o no implementada en la práctica.

Somos participación. Trabajamos la innovación contando con la implicación activa de actores de las denominadas “cuatro hélices”: sector público, sector privado, sector académico/investigador y sociedad civil.

DÓNDE

LAS NAVES trabaja la innovación en estos 5 sectores estratégicos:

 • movilidad
 • energía y agua
 • agroalimentación
 • salud y ciudad saludable
 • industria creativa y cultural

QUÉ

LAS NAVES dispone de diferentes herramientas para desarrollar sus funciones:

 • Proyectos de innovación. Acciones experimentales con el fin de demostrar la viabilidad técnica, económica y socio-ambiental de una innovación que pueda suponer una mejora en la calidad de vida en la ciudad si se desarrollada a escala. Dentro de estos proyectos cabe la posibilidad de establecer la ciudad como Laboratorio Urbano para intervenciones por parte de empresas, asociaciones, institutos de investigación...
 • Redes de innovación (Connecta Mobilitat, Connecta Energia, Connecta Agroalimentació, Connecta Salut y Connecta Cultura). Estas redes pretenden conectar de forma continua a los principales agentes de innovación de los 5 sectores estratégicos para impulsar la creación de comunidades de referencia que aprovechan las sinergias de trabajo conjunto.
 • Col·lab. El nuevo espacio colaborativo de Las Naves acelera proyectos emprendedores que tengan como finalidad última una solución innovadora a retos de ciudad.
 • Políticas de ciudad. La entidad acompaña las políticas públicas impulsadas directamente por la administración municipal con mayor potencial de innovación, especialmente la estrategia de Ciudad Inteligente.
 • El Espai Mutant. Es más que un teatro. Un punto de encuentro, un lugar para mostrar al mundo cómo otra ciudad innovadora es posible.

QUIÉN

LAS NAVES trabaja en procesos de innovación que cuentan siempre con la implicación activa de actores de las llamadas “cuatro hélices”: sector público, sector privado, sector académico/investigador y sociedad civil.

CÓMO

LAS NAVES no innova de cualquier manera. Ningún proceso tendrá cabida si no es desde la participación ciudadana, las políticas de igualdad, la transparencia y gobierno abierto, la empleabilidad y trabajo, y la economía social solidaria y el emprendimiento innovador.

ACTUALIDAD

PROGRAMACIÓN

SUSCRÍBETE

VA

ES